Tin tức sự kiện tiêu biểu

Công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC xã Dương Hà đến ngày 20/12/2023
Ngày đăng 26/12/2023 | 07:35  | Lượt truy cập: 66

              Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Gia Lâm về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn huyện; Báo cáo số 730/BC - UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Gia Lâm về kết quả rà soát TTHC trên địa bàn huyện Qúy IV/2023

UBND xã Dương Hà tổ chức công khai TTHC của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã, như sau:

  1.                Nội dung công khai

1.1. Công khai 129 TTHC đang tiếp nhận ở mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 của tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Trong đó:

+ Công khai 120 TTHC thực hiện theo ủy quyền của xã

+ Công khai 09 TTHC Huyện ủy quyền về UBND cấp xã

1.2. Công khai 47 TTHC liên thông trên địa bàn xã

Trong đó:

+ TTHC liên thông cấp xã – huyện : 24 TTHC

+ TTHC liên thông cấp xã – Thành phố: 02 TTHC

+ TTHC liên thông cấp xã – Thành phố - Trung ương: 01 TTHC

+ TTHC liên thông cấp xã – Huyện – Thành phố - Trung ương: 05 TTHC

+ TTHC liên thông xã – huyện – Thành phố: 15 TTHC

 ( Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

TT

Lĩnh vực

Tổng số TTHC

Trong đó

TTHC thực hiện theo thẩm quyền

TTHC huyện ủy quyền về xã

TTHC liên thông

1

Tư pháp

40

37

 

3

2

Y tế

2

2

 

 

3

Thanh tra

7

7

 

 

4

Văn hóa – thông tin

10

7

3

 

5

Giáo dục

5

5

 

 

6

LĐTBXH

58

14

6

36

7

Quản lý đô thị

10

10

 

 

8

Tài nguyên và môi trường

11

3

 

8

9

Nội vụ

15

15

 

 

10

Kinh tế

20

20

 

 

 

Tổng số

176

120

9

47

 

1.3. Công khai 19 TTHC bãi bỏ cấp xã

2. Địa điểm công khai: Tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã và trang thông tin điện tử của UBND xã

3. Hình thức công khai

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã Dương Hà, địa chỉ: http://duongha.hanoi.gov.vn

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã Dương Hà.

4. Thời gian công khai: Từ ngày 21/12/2023 đến khi quy trình TTHC hết hiệu lực hoặc thay thế.

Thông báo này thay thế Thông báo số 124/TB-UBND ngày 28/10/2023 của UBND xã Dương Hà về công khai TTHC giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã Dương Hà.

UBND xã Dương Hà thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC được biết và thực hiện./.

Xem văn bản tại đây

BẢN ĐỒ

Quảng cáo