ĐÔ THỊ

Thông báo công khai thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Dương Hà
Ngày đăng 16/03/2023 | 04:48  | Lượt truy cập: 57

THÔNG BÁO

Công khai thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã

 ngày 30/01/2023 của UBND huyện Gia Lâm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn huyện Gia Lâm;

          Căn cứ Văn bản số 610/UBND –TP ngày 08/3/2023 cuả UBND huyện Gia Lâm về kết quả rà soát TTHC trên địa bàn huyện tính đến ngày 07/3/2023

Công văn số 3317/UBND-TP ngày 03/10/2022 của UBND huyện Gia Lâm về kết quả rà soát TTHC trên địa bàn huyện tính đến ngày 03/10/2022;

UBND xã Dương Hà tổ chức công khai TTHC của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã, như sau:

  1. Nội dung công khai

1.1. Công khai 112 TTHC đang tiếp nhận ở mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 của tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

1.2. Công khai 21 TTHC bị thay thế trên địa bàn xã

Trong đó:

+ TTHC cấp xã: 17 TTHC

+ TTHC liên thông ( xã – huyện): 04 TTHC

1.3. Công khai 27 TTHC thêm mới trên địa bàn xã

Trong đó:

+ TTHC cấp xã: 19 TTHC

+ TTHC liên thông ( xã – huyện): 08 TTHC

1.4. Công khai 52 TTHC liên thông trên địa bàn xã

Trong đó:

+ TTHC liên thông cấp xã – huyện : 18 TTHC

+ TTHC liên thông cấp xã – Thành phố: 02 TTHC

+ TTHC liên thông cấp xã – Thành phố - Trung ương: 01 TTHC

+ TTHC liên thông cấp xã – Huyện – Thành phố - Trung ương: 05 TTHC

+ TTHC liên thông xã – huyện – Thành phố: 26 TTHC

1.5. Công khai 10 TTHC được ủy quyền thực hiện tại cấp xã

( Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm công khai: Tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã và trang thông tin điện tử của UBND xã

3. Hình thức công khai

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã Dương Hà, địa chỉ: http://duongha.hanoi.gov.vn

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã Dương Hà.

4. Thời gian công khai: Từ ngày 13/3/2023 đến khi quy trình TTHC hết hiệu lực hoặc thay thế.

Thông báo này thay thế Thông báo số 140/TB-UBND ngày 05/10/2022 của UBND xã Dương Hà về công khai TTHC giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC xã Dương Hà.

UBND xã Dương Hà thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC được biết và thực hiện./.

               Tải văn bản tại đây

BẢN ĐỒ

Quảng cáo