VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thông báo công khai các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực: Đường bộ; Đường thủy nội địa; Tư pháp; Lao động –Thương binh xã hội, Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 04/07/2023 | 07:31  | Lượt truy cập: 77

Thực hiện Công văn số 1863/UBND-VP ngày 14/6/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng quy trình ISO thực hiện TTHC các lĩnh vực: Đường bộ; Đường thủy nội địa; Tư pháp; Lao động –Thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Huyện.

Thực hiện Công văn số 1863/UBND-VP ngày 14/6/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng quy trình ISO thực hiện TTHC các lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện, phòng Kinh tế huyện và UBND cấp xã.

UBND xã Dương Hà tổ chức công khai 05 Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đường bộ; Đường thủy nội địa; Tư pháp; Lao động –Thương binh xã hội; Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Huyện, như sau:

  1. Nội dung công khai:

- Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ , đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương án uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương án uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục TTHC liên thông.

- Quyết định 2804/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Sở công thương Hà Nội.

2. Địa điểm công khai

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Dương Hà và Trang thông tin điện tử của UBND xã Dương Hà.

  1. Hình thức công khai

- Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Dương Hà

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Dương Hà, địa chỉ: https://duongha.gialam.hanoi.gov.vn.

4. Thời gian công khai

Từ ngày 26/6/2023 đến khi TTHC hết hiệu lực

UBND xã Dương Hà thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC được biết và thực hiện./.

Xem các Quyết định tại đây:

Quyết định 2998

Quyết định 3108

Quyết định 2804

Quyết định 3109

BẢN ĐỒ

Quảng cáo